برگزاری نمایشگاه بین المللی ساخت، بازسازی و سرمایه گذاری نینوی در مهرماه 1401