برگزاری نمایشگاه با عنوان “فرصتهای تجاری ایران در هرات افغانستان”