برگزاری نمایشگاه بازرگانی اختصاصی ج.ا.ا در اقلیم کردستان عراق – اربیل 30 آذرماه الی 4 دیماه 1400