برگزاری سمینار حاکمیت شرعی : ضرورت بقا و تداوم عملکرد سازمان ها در شرایط امروزی