برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی اوراسیا با مجوز شرکت مدیریت پارس کارن