برگزاری دومین دوره نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران