برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور