برنامه اتاق مشترک ایران و روسیه مبنی بر اعزام هیات تجاری اتاق به سرپرستی آقای شافعی به تعویق افتاده است.