بررسی و احصاء موانع و راهکارهای توسعه روابط با روسیه