بررسی عملکرد ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور