بررسی تعیین مصادیق مقاطعه کاران مشمول ماده 41 ق.ت.ا