بررسی آثار ناشی از ریسک ها بر روی کسب و کارهای آسیب دیده