بخشنامه صادره از سوی وزارت کار در خصوص دستمزد پرداختی به نیروی انسانی شاغل در طرح ها و پروژه های عمرانی