بخشنامه دوره مبنای پیمان در مناقصات یا ترک مناقصات فصل بهار سال 1402