بخشنامه تامین اجتماعی با موضوع: مشوق های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال 1402