بخشنامه با موضوع موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای واگذاری(فاکتورینگ)