بخشنامه: اصلاحیه دستورالعمل « انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع»