بازنگری ضوابط قراردادهای طرح تامین و ساخت صنعتی و غیر صنعتی