ایجاد کارگروهی ویژه توسط سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران برای فهرست بهای دستمزدی برای کارهای ساختمانی و تاسیساتی