“اولین دوره تخصصی مدیریت ثروت برای افراد و نهادها”