اولین جلسه از سمینارهای آسیب شناسی و اصول رایزنی با محوریت رایزنی با مجلس شورای اسلامی