انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی فی مابین ایران و اندونزی