انجمن برگزارگنندگان نمایشگاه های بین المللی در خصوص همکاری با اعضای اتاق