اعلام نیازهای فن آوری صنعت آب و برق کشور مبتنی بر دانش بیان و دانش محور