اعلام نظر در خصوص “پیش نویس بسته مشوق ها و رفع موانع تولید” در راستای شعار سال 1400