اعلام نظر در خصوص پیش نویس آیین نامه ایجاد و حمایت از شرکت های مدیریت زنجیره تامین