اعلام نظر در خصوص فهرست اقلام مشمول ممنوعیت خرید خارجی