اعلام نظر در خصوص تنقیح قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور