اعلام دولت ترکمنستان برای بازگشایی مرزهای خود برای عبور ترانزیتی ناوگان بین المللی