اعلام آمادگی یک شرکت فعال هندی برای سرمایه گذاری و همکاری