اعلام آمادگی جهت طراحی و اجرای تاسیسات داخل سالن های نساجی