اعزام هیات تجاری همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی زیر ساخت های عمان به این کشور