اعزام هیات تجاری به کرواسی به سرپرستی جناب آقای مهندس شافعی