اعزام هیات تجاری به کشورهای سنگال ، برزیل و اروگوئه