اعزام هیاتی با کشور کرواسی به سرپرستی جناب آقای مهندس شافعی