اعزام هیاتی با کرواسی به سرپرستی ریاست محترم اتاق ایران