اعزام هیئت تجاری به ترکیه در معیت معاون اول محترم ریاست جمهور