اظهار نظر و نحوه مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از قرارداد 25 ساله ایران و چین