اطلاع رسانی – یادآوری تمدید مهلت ارسال مدارک برنامه جوایز CACCI – تشکل ها