اطلاع رسانی و درخواست اعلام نتیجه در خصوص اخبار ارسالی از سوی رایزن محترم بازرگانی کشورمان در بغداد