اطلاع رسانی ودر خواست جمع بندی نظرات در خصوص اجرای بند (4) مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی کرونا