اطلاع رسانی- نمایشگاه بین المللی فناوری پیشرفته چین، آبان 1400