اطلاع رسانی نامه فرمانداری در ارتباط با مشوق های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور‎‎