اطلاع رسانی سومین دایرکتور جامع اطلاعات صادر کنندگان و وارد کنندگان ایران جهت توزیع در عراق