اطلاع رسانی- دعوت به مشارکت شرکتهای ایرانی در اجرای پروژه در سودان جنوبی