اطلاع رسانی در خصوص همکاری و مشارکت فعال در برنامه ریزی و اجرای تک پودمان آموزشی ” مدیریت تجارت محصولات کشاورزی”