اطلاع رسانی ” در خصوص همایش و کارگاههای انجمن ملی پلیمر ایران “