اطلاع رسانی در خصوص نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق