اطلاع رسانی در خصوص “نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی”