اطلاع رسانی در خصوص مصوبه مورخ 10/11/1399 هیئت محترم وزیران با موضوع “اصلاح تبصره ماده (8) آیین نامه تشویق صادرکنندگان”